Nejčastější dotazy

CGNR není státní škola, jak je to tedy se školným?

Na CGNR se školné neplatí! Škola naopak poskytuje tzv. produktový balíček, díky kterému získají žáci prakticky veškeré věci, které by si musely na jiných školách pořizovat! Žákům v rámci balíčku poskytuje mimo jiné zapůjčení učebnic a jazykových cvičebnic, originální školní pořadač s kroužkovou vazbou a volnými listy jako alternativu k sešitům, ale i originální školní sešity, studijní průkaz ISIC, uplatnitelný na další slevy mimo školu, příspěvek na stravné a mnoho dalších výhod. 

Konkrétní podobu „produktových balíčků“ pro školní rok 2020/2021 (pro každý ročník je nabídka jiná) najdete v krátké době na našem webu v sekci Dokumenty

V neposlední řadě pak škola poskytuje všem svým žákům tablet iPad pro využití nejen ve výuce, ale rovněž pro jejich soukromé potřeby.

 

Poskytuje škola úspěšným žákům stipendia?

Škola usiluje o to, aby ti nejlepší žáci byli za svou práci odměněni, a to prostřednictvím stipendií, které poskytuje Nadační fond arcivévody Evžena Habsburského. Více informací najdete ZDE.

 

Je škola nějakým způsobem zaměřená?

Zaměření CGNR je všeobecné, během studia si postupně každý žák individuálně určuje směr, kterým se chce vydat, prostřednictvím výběru z velkého množství seminářů. Pokračovat ve studiu můžete tedy na prakticky na libovolném oboru jakékoli vysoké školy, o čemž svědčí i různorodost zaměření našich absolventů.

 

Když je CGNR církevní školou, znamená to, že je určeno pouze věřícím?

Naš škola poskytuje žákům z věřících rodin veškeré zázemí pro jejich duchovní rozvoj. Těmto žákům i jejich rodičům je k dispozici spirituál školy a školní kaple. 

V ročnících osmiletého gymnázia probíhá jednou týdně výuka předmětu Náboženství a etika, na čtyřletém gymnáziu jsou prvky náboženství obsaženy ve výuce základů společenských věd, kde se vyučuje i křesťanská etika. Důraz je kladen zvláště na morální profil žáků, které chceme v rámci výuky seznámit s kořeny evropské kultury, která z křesťanských tradic vychází. Rozhodně to tedy neznamená, že pro žáky nevěřící jsou u nás dveře zavřené.

 

Tvrdíte o sobě, že oproti ostatním gymnáziím kladete daleko větší důraz na individuální přístup k žákům. Jak se to projevuje?

CGNR má na čtyřletém gymnáziu dvě třídy v každém ročníku, maximálně po 24 žácích, na osmiletém gymnáziu je pak v každém ročníku jedna třída. Takže už celková kapacita školy kolem 280 žáků značí, že jsme škola spíš „rodinného“ typu, kde se mezi sebou všichni znají.

Dalším krokem, kterým jsme chtěli přispět k přátelské atmosféře uvnitř školy, bylo zavedení systému osobního poradenství. Žákům, kteří mají specifické potřeby, tedy například žákům, kteří nezvládají studium na sto procent, žákům uvolňovaným z výuky (především sportovcům) či žákům mimořádně nadaným je přidělen z řad pedagogického sboru osobní poradce, který je kdykoli připraven poskytnout žákům radu či pomoc. Stává se vlastně takovým „strážným andělem“ žáka. 

 

Na CGNR je poměrně ojedinělý způsob zkoušení. Znamená to, že se žáci nemusí učit?

Způsob zkoušení a hodnocení je ojedinělý na úrovni střední školy, ale velmi se blíží způsobu vysokoškolského studia. Cílem našeho gymnázia totiž není svoje žáky nachytat, ale vzdělat. Tomu je přizpůsoben i systém zkoušení. 

Během školního roku píšou žáci pouze písemné testy, jejichž termín je dopředu znám. „Přepadovky“ u nás neexistují. Ústní zkoušení probíhá jednou za půl roku ve zkouškovém období, kdy si žáci vyberou 4 předměty (český a cizí jazyk jsou povinné), ze kterých chtějí být zkoušeni. Je to vlastně taková generálka na maturitu nebo právě zkoušky na vysoké škole. Žáci předem dostanou seznam okruhů otázek, z nichž si pak u zkoušky budou losovat. Nepřipravujeme žáky pouze pro školu, vytváříme z nich samostatné a ctižádostivé osobnosti a připravujeme je do života.

 

Zajišťuje škola i další aktivity nad rámec výuky?

Škola svým žákům nabízí nadstandardní množství sportovních kurzů, mimo standardního lyžařského kurzu v prvních ročnících osmiletého i čtyřletého gymnázia nabízí i další výběrový lyžařský kurz pro ostatní ročníky (teoreticky je tedy možné jet na kurz v každém ročníku), ve druhém ročníku pak nabízí kurz vodácký. Primárně pro osmileté gymnázium je určen výměnný pobyt se školou v německém Nördlingenu, pro výměnu na čtyřletém gymnáziu jsme navázali spolupráci se školou v nizozemském Veenendaalu.

Pro školu rovněž zajišťuje velké množství volnočasových aktivit prostřednictvím kroužků Dům dětí a mládeže Německého řádu, kde se v posledním roce rozšířila především nabídka kroužků zaměřených na cizí jazyky.

Stipendijní řád pro školní rok najdete spolu s žádostí na webu Nadačního fondu arcivévody Evžena Habsburského..

Dny otevřených dveří proběhnou ve dnech 15. a 16. ledna. Vzhledem k současné epidemiologické situaci je třeba se registrovat na konkrétní termín. Více informací nalezenete ZDE.

Pokud vám uvedené termíny nebudou vyhovovat, pište na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo volejte 731 654 587 a domluvte si individuální prohlídku či, pokud se v této době nechcete zastavit osobně, online schůzku.

Jsme tu pro vás po celý rok.

 

 

 1.       zákonný zástupce nebo zletilý uchazeč vyplní přihlášku elektronicky na stránkách classis.cgnr.cz nejpozději do 1. března 2021 do 15:00 hod. Po odeslání přihlášky mu bude zaslán potvrzovací email s přihlašovacími údaji a zákonný zástupce může sledovat stav přihlášky.  Škola nenese odpovědnost za neúspěšné odeslání přihlašovacích údajů z důvodu špatně uvedené e-mailové adresy, odmítnutí odeslaného e-mailu (spam – nevyžádaná pošta) nebo odmítnutí e-mailu z důvodu přeplněné schránky příjemce. Následně je třeba odevzdat papírovou přihlášku do 1. března 2021 do 15:00 hod., která je potvrzena základní školou, a  potvrzení dalších skutečností v souladu s kritérii přijímacího řízení (např. účast a umístění ve školních soutěžích a olympiádách). V případě odeslání přihlášky poštou je rozhodující datum podání.  Uchazeči obdrží nejméně 14 dnů před konáním přijímací zkoušky pozvánku, kde bude uvedeno evidenční číslo, pod kterým budou vedeni v seznamu přijatých / nepřijatých uchazečů. V případě, že přihláška není ověřena školou, je nutné doložit ověřené kopie vysvědčení.

2.       uchazeč si vyzvedne zápisový lístek na základní škole

3.     svůj úmysl vzdělávat se na CíÍRKEVNÍM GYMNÁZIU NĚMECKÉHO ŘÁDU potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Zápisový lístek musí být podepsán uchazečem i zákonným zástupcem. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou.  V případě, že zápisový lístek neodevzdá uchazeč ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být přijat žákem školy.

4.       zákonný zástupce podepisuje Smlouvu o podmínkách zabezpečení vzdělávání; v případě, že nebude uzavřena uvedená smlouva, má se za to, že uchazeč  na gymnázium nenastoupí. Pokud nebude ve smluvním termínu uhrazen poplatek za poskytované služby vyplývající ze smlouvy, má se rovněž za to, že uchazeč nenastoupí a místo bude obsazeno náhradníkem. V případech sociální potřebnosti může CíÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM NĚMECKÉHO ŘÁDU poskytnout finanční výpomoc k úhradě výše uvedených položek se stanovením splátkového kalendáře;

5.      žádá-li uchazeč o některé se stipendií, je nutné žádost podat současně s přihláškou. Vzor žádosti lze najít na http://www.nadacearcivevodyevzena.cz

Po doručení rozhodnutí o nepřijetí je možné podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu prostřednictvím ředitelky školy.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/22 jsou ke stažení v sekci dokumenty.