Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 si můžete stáhnout ZDE. 

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2015/2016

V souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský zákon“) ředitel Církevního gymnázia Německého řádu, spol. s r. o.

vyhlašuje

první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku střední školy do následujících oborů vzdělání pro školní rok 2015/2016

▪            7941K/81 Gymnázium (8letý vzdělávací cyklus, denní forma vzdělávání)
▪            7941K/41 Gymnázium (4letý vzdělávací cyklus, denní forma vzdělávání)
▪            7941K/41 Gymnázium (4letý vzdělávací cyklus, distanční forma vzdělávání)

 

I.

Konání a nekonání přijímací zkoušky při přijímacím řízení, termíny konání přijímací zkoušky, stanovení jednotných kritérií a předpokládaného počtu přijímaných uchazečů při přijímacím řízení pro obor vzdělání 7941K/81 Gymnázium (8letý vzdělávací cyklus, denní forma vzdělávání)

1.        Rozhodnutí o nekonání přijímací zkoušky
V souladu s ustanovením § 60 odst. 2 a odst. 4 písm. a) školského zákona, v platném znění, ředitel Církevního gymnázia Německého řádu, spol. s r. o., rozhodl takto:
Přijímací zkouška se v prvním kole přijímacího řízení  nekoná.

 

2.      Jednotná kritéria přijímacího řízení
V souladu s ustanovením § 60 odst. 3 písm. a), § 60 odst. 4 a § 60 odst. 13 školského zákona, v platném znění, jsou pro první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 stanovena následující kritéria:

2.1.            Kritérium 1
Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání

Uchazeči budou hodnoceni podle výsledků prospěchu
-         
ve druhém pololetí 4. ročníku základní školy
-         
v prvním pololetí 5. ročníku základní školy  

Maximální počet bodů : +300 bodů za průměr 1,0
Minimální počet bodů: 0

Výpočet pro udělení bodů za průměr: (100 –((p1+p2)/2-1)*100)*3,
kde p1 je průměr ve druhém pololetí 4. ročníku základní školy  a p2 je průměr v prvním pololetí 5. ročníku základní školy.
Při průměru větším než 2,0 včetně se body nepřidělují.

2.2.            Kritérium 2
Výsledky pilotního ověřování organizace přijímacího řízení
Uchazeč bude hodnocen podle výsledků v rámci pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů
český jazyk a literatura – max. 50 bodů – body odpovídají bodovému hodnocení testu
matematika – max. 50 bodů – body odpovídají bodovému hodnocení testu

2.3.  Kritérium 3
Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Každé kritérium je bodově ohodnoceno následovně:

·         vítězství nebo významné umístění  (1. – 3. místo)  v soutěžích kategorie A vyhlašovaných MŠMT na úrovni okresního kola  +10 bodů
·         vítězství nebo významné umístění  (1. – 3. místo)  v soutěžích kategorie A vyhlašovaných MŠMT na úrovni krajského kola  +50 bodů
·         vítězství nebo významné umístění  (1. – 5. místo)  v soutěžích kategorie A vyhlašovaných MŠMT na úrovni celostátního kola  +200 bodů
·         vítězství nebo významné umístění  (1. – 3. místo)  v soutěžích kategorie B vyhlašovaných MŠMT na úrovni okresního kola  +5 bodů
·         vítězství nebo významné umístění  (1. – 3. místo)  v soutěžích kategorie B vyhlašovaných MŠMT na úrovni krajského kola   +25 bodů
·         vítězství nebo významné umístění  (1. – 5. místo)  v soutěžích kategorie B vyhlašovaných MŠMT na úrovni celostátního kola  +100 bodů
·         účast v mezinárodní soutěži, která navazuje na soutěže vyhlašované MŠMT kategorie A a B   +200 bodů
·         zařazení do státní reprezentace včetně mládežnických kategorií  +200 bodů
·         vítězství nebo významná umístění v jiných vědomostních, uměleckých nebo sportovních či jiných soutěžích na republikové úrovni   +30 bodů
·         výsledek šetření pedagogicko-psychologické poradny o mimořádném nadání  +150 bodů
·         doporučení duchovního správce ke studiu na Církevním gymnáziu Německého řádu, spol. s r. o.  +100 bodů
·         aktivní zapojení v online podpoře mimořádného nadání, kterou organizuje škola nebo školní klub Církevního gymnázia Německého řádu, spol. s r. o., prostřednictvím webového portálu  0 až +300 bodů

O uznání doloženého výsledku aktivity uchazeče pro jeho hodnocení v přijímacím řízení rozhoduje přijímací komise.

2.4.  Kritérium 4
Hodnocení podle výsledků testu studijních předpokladů

Uchazeč bude hodnocen podle výsledků testu studijních předpokladů připraveného ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Test nehodnotí znalosti uchazeče. Je konstruován k ověření obecných studijních předpokladů uchazečů.

Maximální bodové hodnocení: 500 bodů
Minimální bodové hodnocení: 0 bodů

Upozorňujeme, že test studijních předpokladů se uskuteční ve stejném termínu, jako pilotní ověřování.


Výpočet počtu bodů získaných při přijímacím řízení

Výpočtový vzorec
V + T + DS + TSP = celkový počet bodů v rámci přijímacího řízení

Legenda (vysvětlení výpočtového vzorce)

V

získané body odpovídající znalostem uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání (viz bod 2.1)

nejvýše 300 bodů

T

získané body v testu (viz bod 2.2)

nejvýše 100 bodů

DS

body získané za další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (viz. bod 2.3.)

nejvýše 1370 bodů (teoretické maximum je vyšší, avšak nereálné)

TSP

body získané v testu  studijních předpokladů (viz. bod 2.4)

nejvýše  500 bodů

Nejlepší možný výsledek

300 + 100 + 1370 + 500 = 2270 bodů

Nejhorší možný výsledek

0+ 0 + 0 + 0 = 0 bodů

3.        Přijetí uchazečů

Přijetí uchazečů je podmíněno podpisem smlouvy o vzdělávání mezi Církevním gymnáziem Německého řádu, spol. s r.o., a zákonným zástupcem nebo zletilým žákem a splněním podmínek vyplývajících z této smlouvy, tj. úhrada kauce a ceny produktového balíčku (alternativně se jedná o poskytnutí daru Nadačnímu fondu arcivévody Evžena Habsbuského)

Výkony uchazečů budou posuzovány podle počtu získaných bodů.

Uchazeč, který získá v rámci přijímacího řízení 50 a více bodů, splnil podmínky přijímacího řízení.

Uchazeč, který splnil podmínky přijímacího řízení, je přijat, jestliže se umístí v celkovém pořadí uchazečů do skutečného počtu přijímaných uchazečů nebo byl přijatý na základě odvolacího řízení. V případě, že nebude v odvolacím řízení nikdo přijat, budou přijati uchazeči podle dalšího pořadí.

Postup v případě rovnosti bodů

V případě další rovnosti bodů o pořadí uchazečů rozhodne bodový zisk za další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

V případě rovnosti bodů o pořadí rozhodne bodový zisk v testu studijních předpokladů.

V případě rovnosti bodů o pořadí uchazečů rozhodne bodový zisk za prospěch z předchozího vzdělávání.

4.        Přiznané uzpůsobení podmínek v průběhu přijímací zkoušky

Uchazeči zdravotně postižení nebo zdravotně znevýhodnění podle § 16 školského zákona, v platném znění, doloží vyjádření příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC), které je zařazeno do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Tito uchazeči mají nárok na uzpůsobení podmínek konání přijímací zkoušky v souladu s doloženým vyjádřením (např. prodloužení času konání zkoušky, zvětšení písma).

5.        Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů              1 třída              24 uchazečů

Z tohoto počtu budou dvě místa vyčleněna pro odvolací řízení.

6.        Hodnocení uchazečů a oznámení výsledků přijímacího řízení

Ředitel Církevního gymnázia Německého řádu, spol. s r. o., ukončí hodnocení uchazečů nejpozději termínu do 30. dubna 2015, ne však dříve než 22. dubna 2015

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí.

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem zveřejní na úřední desce školy, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup (uchazeči je registrační číslo sděleno současně se sdělením o nekonání přijímací zkoušky a pozvánkou k pilotnímu ověřování).

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče doručí škola zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, který je uveden v přihlášce ke studiu.


II.

Konání a nekonání přijímací zkoušky při přijímacím řízení, termíny konání přijímací zkoušky, stanovení jednotných kritérií a předpokládaného počtu přijímaných uchazečů při přijímacím řízení pro obor vzdělání 7941K/41 Gymnázium (4letý vzdělávací cyklus, denní forma vzdělávání)

1.        Rozhodnutí o nekonání přijímací zkoušky

V souladu s ustanovením § 60 odst. 2 a odst. 4 písm. a) školského zákona, v platném znění, ředitel Církevního gymnázia Německého řádu, spol. s r. o., rozhodl takto:

Přijímací zkouška se v prvním kole přijímacího řízení  nekoná.

2.      Jednotná kritéria přijímacího řízení

 

V souladu s ustanovením § 60 odst. 3 písm. a), § 60 odst. 4 a § 60 odst. 13 školského zákona, v platném znění, jsou pro první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 stanovena následující kritéria:

2.1.            Kritérium 1

Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání

Uchazeči budou hodnoceni podle výsledků prospěchu

-          ve druhém pololetí 8. ročníku základní školy (nebo odpovídajícím ročníku víceletého gymnázia) 

-          v prvním pololetí 9. ročníku základní školy (nebo odpovídajícím ročníku víceletého gymnázia).

Maximální počet bodů : +400 bodů za průměr 1,0

Minimální počet bodů: 0

Výpočet pro udělení bodů za průměr: (100 –((p1+p2)/2-1)*100)*4,

kde p1 je průměr ve druhém pololetí 8. ročníku základní školy (nebo odpovídajícím ročníku víceletého gymnázia) a p2 je průměr v prvním pololetí 9. ročníku základní školy (nebo odpovídajícím ročníku víceletého gymnázia). Při průměru větším než 2,0 včetně se body nepřidělují.

2.2.            Kritérium 2

Výsledky pilotního ověřování organizace přijímacího řízení

Uchazeč bude hodnocen podle výsledků v rámci pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů

český jazyk a literatura – max. 50 bodů – body odpovídají bodovému hodnocení testu

matematika – max. 50 bodů – body odpovídají bodovému hodnocení testu

2.3.  Kritérium 3

Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Každé kritérium je bodově ohodnoceno následovně:

•          vítězství nebo významné umístění  (1. – 3. místo)  v soutěžích kategorie A vyhlašovaných MŠMT na úrovni okresního kola  +10 bodů

•          vítězství nebo významné umístění  (1. – 3. místo)  v soutěžích kategorie A vyhlašovaných MŠMT na úrovni krajského kola  +50 bodů

•          vítězství nebo významné umístění  (1. – 5. místo)  v soutěžích kategorie A vyhlašovaných MŠMT na úrovni celostátního kola  +200 bodů

•          vítězství nebo významné umístění  (1. – 3. místo)  v soutěžích kategorie B vyhlašovaných MŠMT na úrovni okresního kola  +5 bodů

•          vítězství nebo významné umístění  (1. – 3. místo)  v soutěžích kategorie B vyhlašovaných MŠMT na úrovni krajského kola   +25 bodů

•          vítězství nebo významné umístění  (1. – 5. místo)  v soutěžích kategorie B vyhlašovaných MŠMT na úrovni celostátního kola  +100 bodů

•          účast v mezinárodní soutěži, která navazuje na soutěže vyhlašované MŠMT kategorie A a B   +200 bodů

•          zařazení do státní reprezentace včetně mládežnických kategorií  +200 bodů

•          vítězství nebo významná umístění v jiných vědomostních, uměleckých nebo sportovních či jiných soutěžích na republikové úrovni   +30 bodů

•          výsledek šetření pedagogicko-psychologické poradny o mimořádném nadání  +150 bodů

•          doporučení duchovního správce ke studiu na Církevním gymnáziu Německého řádu, spol. s r. o.  +100 bodů

•            aktivní zapojení v online podpoře mimořádného nadání, kterou organizuje škola nebo školní klub Církevního gymnázia Německého řádu, spol. s r. o., prostřednictvím webového portálu  0 až +300 bodů

 

O uznání doloženého výsledku aktivity uchazeče pro jeho hodnocení v přijímacím řízení rozhoduje přijímací komise.

Výpočet počtu bodů získaných při přijímacím řízení

Výpočtový vzorec

V + T + DS  = celkový počet bodů v rámci přijímacího řízení

Legenda (vysvětlení výpočtového vzorce)

V

získané body odpovídající znalostem uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání (viz bod 2.1)

nejvýše 400 bodů

T

získané body v testu (viz bod 2.2)

nejvýše 100 bodů

DS

body získané za další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (viz. bod 2.3.)

nejvýše  bodů 1370 (teoretické maximum je vyšší, avšak nereálné)

Nejlepší možný výsledek

400 + 100 + 1370 = 1870 bodů

Nejhorší možný výsledek

0+ 0 + 0 = 0 bodů

3.        Přijetí uchazečů

Přijetí uchazečů je podmíněno podpisem smlouvy o vzdělávání mezi Církevním gymnáziem Německého řádu, spol. s r.o., a zákonným zástupcem nebo zletilým žákem a splněním podmínek vyplývajících z této smlouvy, tj. úhrada kauce a ceny produktového balíčku (alternativně se jedná o poskytnutí daru Nadačnímu fondu arcivévody Evžena Habsbuského)

Výkony uchazečů budou posuzovány podle počtu získaných bodů.

Uchazeč, který získá v rámci přijímacího řízení 50 a více bodů, splnil podmínky přijímacího řízení.

Uchazeč, který splnil podmínky přijímacího řízení, je přijat, jestliže se umístí v celkovém pořadí uchazečů do skutečného počtu přijímaných uchazečů nebo byl přijatý na základě odvolacího řízení. V případě, že nebude v odvolacím řízení nikdo přijat, budou přijati uchazeči podle dalšího pořadí.

Postup v případě rovnosti bodů

V případě další rovnosti bodů o pořadí uchazečů rozhodne bodový zisk za další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

V případě rovnosti bodů o pořadí uchazečů rozhodne bodový zisk za prospěch z předchozího vzdělávání.

4.        Přiznané uzpůsobení podmínek v průběhu přijímací zkoušky

Uchazeči zdravotně postižení nebo zdravotně znevýhodnění podle § 16 školského zákona, v platném znění, doloží vyjádření příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC), které je zařazeno do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Tito uchazeči mají nárok na uzpůsobení podmínek konání přijímací zkoušky v souladu s doloženým vyjádřením (např. prodloužení času konání zkoušky, zvětšení písma).

5.        Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů              2 třídy             44 uchazečů

Z tohoto počtu budou dvě místa vyčleněna pro odvolací řízení.

6.        Hodnocení uchazečů a oznámení výsledků přijímacího řízení

Ředitel Církevního gymnázia Německého řádu, spol. s r. o., ukončí hodnocení uchazečů nejpozději termínu do 30. dubna 2015, ne však dříve než 22. dubna 2015

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí.

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem zveřejní na úřední desce školy, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup (uchazeči je registrační číslo sděleno současně se sdělením o nekonání přijímací zkoušky a pozvánkou k pilotnímu ověřování).

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče doručí škola zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, který je uveden v přihlášce ke studiu.


III.

Konání a nekonání přijímací zkoušky při přijímacím řízení, termíny konání přijímací zkoušky, stanovení jednotných kritérií a předpokládaného počtu přijímaných uchazečů při přijímacím řízení pro obor vzdělání 7941K/41 Gymnázium (4letý vzdělávací cyklus, distanční forma vzdělávání)

V souladu s ustanovením § 60 odst. 4   školského zákona, v platném znění, ředitel Církevního gymnázia Německého řádu, spol. s r. o., rozhodl takto:

Uchazeč v rámci přijímacího řízení nekoná přijímací zkoušku a je přijat bez konání přijímací zkoušky, jestliže prokázal další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. Tyto skutečnosti prokáže, jestliže splní alespoň jednu z následujících podmínek:

a)    Uchazeč  projevil mimořádný a výjimečný zájem o obor vzdělávání nebo prokázal mimořádné nadání, hodné zvláštního zřetele .

Počet uchazečů, kteří budou přijati na základě tohoto kritéria, nepřevýší celkový počet přijatých žáků.

Za projev mimořádného nadání se považuje například:

•          vítězství nebo významné umístění v soutěžích vyhlašovaných MŠMT na úrovni okresního, krajského a celostátního nebo mezinárodního kola soutěže,

•          zařazení do státní reprezentace včetně mládežnických kategorií,

•          vítězství nebo významná umístění v jiných vědomostních, uměleckých nebo sportovních či jiných soutěžích na republikové úrovni.

Za projev mimořádného zájmu lze považovat například:

•            aktivní zapojení v online podpoře mimořádného nadání, které organizuje škola nebo školní klub Církevního gymnázia Německého řádu, spol. s r. o., prostřednictvím webového portálu.

O uplatnění tohoto kritéria rozhoduje ředitel školy na základě posouzení doložených projevů mimořádného a výjimečného zájmu nebo nadání, které uzná za okolnosti hodné zvláštního zřetele.

 

b)   Uchazeč získal průměrný prospěch z předchozího vzdělávání do 1, 5 (včetně) ve druhém pololetí 4. ročníku základní školy a do 1,5 (včetně) v prvním pololetí 9. ročníku základní školy (nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia)

a současně počet uchazečů splňujících tuto podmínku průměrného prospěchu nepřevyšuje počet přijímaných uchazečů.

 

O tom, zda uchazeč splňuje alespoň jednu z výše uvedených podmínek a je přijat bez konání přijímací zkoušky, jsou zákonní zástupci uchazeče nebo zletilý uchazeč informováni bez zbytečného odkladu.

Uchazeč, který nesplní ani jednu z výše uvedených podmínek, doloží předpoklady ke vzdělávání vysvědčením osvědčujícím ukončení základního vzdělávání. Přijímací zkouška se nekoná.

O přijetí uchazeče rozhoduje ředitel školy na základě posouzení doložených dokladů prokazujících  předpoklady ke studiu na Církevním gymnáziu Německého řádu, spol. s r. o.

1.        Přijetí uchazečů

Přijetí uchazečů je podmíněno podpisem smlouvy o vzdělávání mezi Církevním gymnáziem Německého řádu, spol. s r.o., a zákonným zástupcem nebo zletilým žákem a splněním podmínek vyplývajících z této smlouvy, tj. úhrada školného na následující školní rok.

Přijatí uchazeči jsou zařazeni do pořadí přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem.

Uchazeči, kteří nesplní podmínku podpisu smlouvy o vzdělávání a následnou úhradu plateb, jsou zařazeni do pořadí nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem.

2.        Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů              1 třída              15 uchazečů

Z tohoto počtu budou dvě místa vyčleněna pro odvolací řízení.

3.        Hodnocení uchazečů a oznámení výsledků přijímacího řízení

Ředitel Církevního gymnázia Německého řádu, spol. s r. o., ukončí hodnocení uchazečů nejpozději termínu do 30. dubna 2015, ne však dříve než 22. dubna 2015

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem zveřejní na úřední desce školy, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup (uchazeči, který přijímací zkoušku nekoná, je registrační číslo sděleno současně se sdělením o nekonání přijímací zkoušky).

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče doručí škola zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, který je uveden v přihlášce ke studiu.

Olomouc 29. ledna 2015

Mgr. Ivan Luger

 

ředitel Církevního gymnázia Německého řádu, spol. s r. o.

Nejčastější dotazy

CGNR není státní škola, jak je to tedy se školným?

Na CGNR se školné neplatí! Škola naopak nabízí možnost zakoupení tzv. produktového balíčku, díky kterému si žáci pořídí věci potřebné ke studiu výrazně levněji, než kdyby si je pořizovali sami. Žáci v rámci balíčku získají mimo jiné zapůjčení učebnic (na střední škole by si je jinak museli zakoupit), vlastní jazykové cvičebnice, originální školní pořadač s kroužkovou vazbou a volnými listy jako alternativu k sešitům, studijní průkaz ISIC, uplatnitelný na další slevy mimo školu, příspěvek na stravné, a mnoho dalších výhod.

Konkrétní podobu „produktových balíčků“ pro školní rok 2014/2015 (pro každý ročník je nabídka jiná) najdete v krátké době na webových stránkách www.cgnr.cz.

Je škola nějakým způsobem zaměřená?

Na CGNR si můžete vybrat ze dvou profilací.

Prvním směrem je profilace humanitní předměty, v níž je kladen důraz především na dějepis, základy společenských věd, český jazyk a literaturu, které jsou vyučovány ve všech ročnících ve zvýšeném rozsahu. Ve 3. ročníku se dále žáci učí základům latiny, což ocení nejen medici při studiu na vysoké škole.

Pro ty, které více lákají přírodní vědy a k tomu vykonávají aktivně nějaký sport, je určena profilace tělesná výchova. Zde je kladen důraz především na sportovní přípravu, kterou zajišťují sportovní kluby, a biologii. Tyto předměty jsou opět vyučovány ve všech čtyřech ročnících, biologie nejméně 2 hodiny a tělesná výchova dokonce 5 hodin týdně. Studium je možné zakončit i maturitou z tělesné výchovy.

Jak vypadají přijímací zkoušky?

Přijímací zkoušky na naše gymnázium se skládají z českého jazyka, matematiky a všeobecného přehledu. Nejedná se o SCIO testy, ale o naše vlastní testy. Pokud si podáte elektronickou přihlášku (odkaz k dispozici na našem webu), obdržíte od nás přihlašovací heslo pro přístup ke zkušebním verzím přijímacích testů. A co více, budete mít rovněž možnost spustit si jedenkrát ostrou verzi přijímaček a v případě, že v ní uspějete, můžete být následně přijati ke studiu bez nutnosti skládat přijímací zkoušky v tradičním dubnovém termínu.  

Bez přijímacích zkoušek můžete být pochopitelně rovněž přijati v případě výborného prospěchu (do průměru 1,19 za poslední 3 pololetí v případě přihlášky do čtyřletého studia), tedy samozřejmě v případě, že počet uchazečů s tímto prospěchem nepřevýší kapacitu ročníku. I se samými jedničkami tedy doporučujeme složit elektronickou verzi ostrých přijímaček, která může být doplňujícím kritériem v případě převisu uchazečů s výborným prospěchem

Nejlepší studenti pak mají šanci získat některé ze stipendií. (Více viz Nová stipendia CGNR podporují ty nejlepší. Za samé jedničky každý měsíc tisícovka!)

Základní předpoklad pro přijetí bez přijímacích zkoušek i přidělení stipendia již v 1. ročníku je podání žádosti o stipendium spolu s přihláškou do 1. termínu přijímaček v 1. kole přijímacího řízení a následné přijetí. Žádost o stipendium spolu s konkrétními podmínkami pro přidělení stipendií a jejich výši v následujícím školním roce naleznete na našich webových stránkách nejpozději v průběhu ledna.

Když je CGNR církevní školou, znamená to, že je určeno pouze věřícím?

Církevní gymnázium Německého řádu poskytuje žákům z věřících rodin veškeré zázemí pro jejich duchovní rozvoj. Těmto žákům i jejich rodičům je k dispozici spirituál školy a nově vybudovaná školní kaple.

Jelikož je výuka náboženství zakončena patnáctým rokem dítěte, na čtyřletém gymnáziu již neprobíhá, ale je obsažena ve výuce základů společenských věd, kde se vyučuje i křesťanská etika. Důraz je kladen zvláště na morální profil žáků, které chceme v rámci výuky seznámit s kořeny evropské kultury, která z křesťanských tradic vychází. Rozhodně to tedy neznamená, že žákům nevěřícím jsou u nás dveře uzavřené.

Tvrdíte o sobě, že oproti ostatním gymnáziím kladete daleko větší důraz na individuální přístup k žákům. Jak se to projevuje? 

CGNR má na čtyřletém gymnáziu dvě třídy v každém ročníku, maximálně po 24 žácích, na osmiletém gymnáziu je pak v každém ročníku jedna třída. Takže už celkový počet kolem 250 studentů značí, že jsme škola spíš „rodinného“ typu, kde se mezi sebou všichni znají.

Dalším krokem, kterým jsme chtěli přispět k přátelské atmosféře uvnitř školy, bylo zavedení systému osobního poradenství. Žáci si od druhého ročníku vybírají z pedagogického sboru svého osobního poradce, který v mnoha ohledech nahrazuje funkci třídního učitele. Osobní poradce je kdykoli připraven poskytnout žákům radu či pomoc. Stává se vlastně takovým „strážným andělem“ žáka.

Na CGNR je poměrně ojedinělý způsob zkoušení. Znamená to, že se žáci nemusí učit?

Způsob zkoušení a hodnocení je ojedinělý na úrovni střední školy, ale velmi se blíží způsobu vysokoškolského studia. Cílem našeho gymnázia totiž není svoje žáky nachytat, ale vzdělat. Tomu je přizpůsoben i systém zkoušení.

Během školního roku píšou žáci pouze písemné testy, jejichž termín je dopředu znám. „Přepadovky“ u nás neexistují. Ústní zkoušení probíhá jednou za půl roku ve zkouškovém období, kdy si žáci vyberou 4 předměty (český a cizí jazyk jsou povinné), ze kterých chtějí být vyzkoušeni. Je to vlastně taková generálka na maturitu nebo právě zkoušky na vysoké škole. Žáci předem dostanou seznam okruhů otázek, z nichž si pak u zkoušky budou losovat. Nepřipravujeme žáky pouze pro školu, vytváříme z nich samostatné a ctižádostivé osobnosti a připravujeme je do života.

Stipendijní řád pro školní rok najdete spolu s žádostí na webu Nadačního fondu arcivévody Evžena Habsburského..

Oficiální dny otevřených dveří proběhnou 21. a 22. listopadu 2018.

U nás máte ale dveře otevřené po celý rok, stačí si domluvit schůzku.

Pište na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo volejte 731 654 587.

 1.       zákonný zástupce nebo zletilý uchazeč vyplní přihlášku elektronicky na stránkách classis.cgnr.cz nejpozději do 1. března 2019 do 15:00 hod. Po odeslání přihlášky mu bude zaslán potvrzovací email s přihlašovacími údaji a zákonný zástupce může sledovat stav přihlášky.  Škola nenese odpovědnost za neúspěšné odeslání přihlašovacích údajů z důvodu špatně uvedené e-mailové adresy, odmítnutí odeslaného e-mailu (spam – nevyžádaná pošta) nebo odmítnutí e-mailu z důvodu přeplněné schránky příjemce. Následně je třeba odevzdat papírovou přihlášku do 1. března 2019 do 15:00 hod., která je potvrzena základní školou, a  potvrzení dalších skutečností v souladu s kritérii přijímacího řízení (např. účast a umístění ve školních soutěžích a olympiádách). V případě odeslání přihlášky poštou je rozhodující datum podání.  Uchazeči obdrží nejméně 14 dnů před konáním přijímací zkoušky pozvánku, kde bude uvedeno evidenční číslo, pod kterým budou vedeni v seznamu přijatých / nepřijatých uchazečů. V případě, že přihláška není ověřena školou, je nutné doložit ověřené kopie vysvědčení.

2.       uchazeč si vyzvedne zápisový lístek na základní škole, popř. krajském úřadě;

3.     svůj úmysl vzdělávat se na CíÍRKEVNÍM GYMNÁZIU NĚMECKÉHO ŘÁDU potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Zápisový lístek musí být podepsán uchazečem i zákonným zástupcem. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou.  V případě, že zápisový lístek neodevzdá uchazeč ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být přijat žákem školy.

4.       zákonný zástupce podepisuje Smlouvu o podmínkách zabezpečení vzdělávání; v případě, že nebude uzavřena uvedená smlouva, má se za to, že uchazeč  na gymnázium nenastoupí. Pokud nebude ve smluvním termínu uhrazena kauce a poplatek za poskytované služby, má se rovněž za to, že uchazeč nenastoupí a místo bude obsazeno náhradníkem. V případech sociální potřebnosti může CíÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM NĚMECKÉHO ŘÁDU,  poskytnout finanční výpomoc k úhradě výše uvedených položek se stanovením splátkového kalendáře;

5.      žádá-li uchazeč o některé se stipendií, je nutné žádost podat současně s přihláškou. Vzor žádosti lze najít na http://www.nadacearcivevodyevzena.cz/stipendijni-rad

Po doručení rozhodnutí o nepřijetí je možné podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu prostřednictvím ředitele školy.

Dotazy k přijímacímu řízení

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2019/2020

V souladu s ustanovením § 60 až  § 64 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb.  (dále jen „školský zákon“) a vyhlášky 244/2018 Sb, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání,  ředitel CÍRKEVNÍHO GYMNÁZIA NĚMECKÉHO ŘÁDUvyhlašujeprvní kolo přijímacího řízení do prvního ročníku střední školy do následujících oborů vzdělání pro školní rok 2019/2020

▪            7941K/81 Gymnázium (8letý vzdělávací cyklus, denní forma vzdělávání)

▪            7941K/41 Gymnázium (4letý vzdělávací cyklus, denní forma vzdělávání)

 

I. Jednotná kritéria přijímání, termíny konání přijímací zkoušky a předpokládaný počet přijímaných uchazečů při přijímacím řízení pro obor vzdělání 7941K/81 Gymnázium (8letý vzdělávací cyklus, denní forma vzdělávání)

1.     Jednotná přijímací zkouška

V souladu s ustanovením § 60b školského zákona, v platném znění se jednotná přijímací zkouška skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Termín přijímací zkoušky: 1. termín – 16. dubna 2019, 2. termín – 17. dubna 2019

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena na dny: 1. termín – 13. května 2019, 2. termín – 14. května 2019

Maximální počet získaných bodů v testu:

z českého jazyka a literatury – 50 bodů,

z matematiky – 50 bodů.

Výpočet: (ČJ + M) * 60

Maximální počet bodů 6000 při dosažení bodového zisku Čj 50 bodů, M 50 bodů

Minimální počet bodů 0

2.     Další rozhodná kritéria přijímacího řízení

V souladu s ustanovením § 60 odst. 2 písm. a), § 60 odst. 4  školského zákona, v platném znění, jsou pro první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 stanovena následující kritéria:

2.1. Kritérium 1

Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením vysvědčení z předchozího vzdělávání

Uchazeči budou hodnoceni podle výsledků prospěchu:

-          druhého pololetí 4. ročníku základní školy

-          prvního pololetí 5. ročníku základní školy 

Maximální počet bodů : +100 bodů při součtu průměrů 2,0

Minimální počet bodů: 0

Výpočet pro udělení bodů za průměr: (100 – ((p1 + p2)/2 - 1)*100)*1,

kde p1 je průměr ve druhém pololetí 4. ročníku základní školy  a p2 je průměr v prvním pololetí 5. ročníku základní školy. Při součtu průměrů vyšším než 4,0 včetně se body nepřidělují.

2.2. Kritérium 2

Hodnocení podle výsledků testu studijních předpokladů

Uchazeč bude hodnocen podle výsledků testu studijních předpokladů připraveného ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Test nehodnotí znalosti uchazeče. Je konstruován k ověření obecných studijních předpokladů uchazečů.

Maximální bodové hodnocení: 3000 bodů

Minimální bodové hodnocení: 0 bodů

Termín uskutečnění testu studijních předpokladů je stanoven 23. dubna 2019. Náhradní termín je stanoven na 15. května 2019.

2.3. Kritérium 3

Další skutečnosti – uchazeč získá maximálně 900 prémiových bodů pro celkové hodnocení, pokud prokáže mimořádné předpoklady pro zvládnutí charakteristických kompetencí žáka katolické školy, např.

a)  rodinné zázemí, způsob rodinné výchovy a křesťanské světonázorové orientace. Skutečnost lze doložit pouze doporučením (posudkem, osvědčením) duchovního správce,

b) účastí a úspěšnými výsledky v zájmových útvarech zaměřených na rozvoj mimořádného nadání, organizovaných vzdělávacími organizacemi zapsanými v rejstříku škol a školských zařízení. Skutečnost lze doložit pouze potvrzením vzdělávací organizace.

O uznání doloženého doporučení a počtu přiznaných bodů podle obsahu doporučení duchovního správce nebo vedoucího zájmového útvaru pro jeho hodnocení v přijímacím řízení rozhoduje přijímací komiseDokládat výsledky aktivit je možné do vydání rozhodnutí.

Přijímací komise je oprávněna v případě pochybností o doložených skutečnostech body nepřidělit.

 

Výpočet počtu bodů získaných při přijímacím řízení

Výpočtový vzorec

JPZ + V + TSP + DS = celkový počet bodů v rámci přijímacího řízení

Legenda (vysvětlení výpočtového vzorce)

JPZ

Body získané v jednotné přijímací zkoušce

Nejvýše 6000 (viz bod 1.)

V

získané body odpovídající znalostem uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání (viz bod 2.1)

nejvýše 100 bodů

TSP

body získané v testu  studijních předpokladů (viz. bod 2.2)

nejvýše  3000 bodů

DS

body získané za další skutečnosti  (viz. bod 2.3.)

nejvýše  900

Nejlepší možný výsledek

6000 + 100 + 3000 + 900 = 10 000

Nejhorší možný výsledek

0+ 0 + 0 + 0 = 0 bodů

3.     Přijetí uchazečů

Přijetí uchazečů je podmíněno podpisem smlouvy o vzdělávání mezi CÍRKEVNÍM GYMNÁZIEM NĚMECKÉHO ŘÁDU a zákonným zástupcem nebo zletilým žákem a splněním podmínek vyplývajících z této smlouvy.

Výkony uchazečů budou posuzovány podle počtu získaných bodů.

Uchazeč je přijat, jestliže se umístí v celkovém pořadí uchazečů do skutečného počtu přijímaných uchazečů.

Postup v případě rovnosti bodů

V případě rovnosti bodů o pořadí uchazečů rozhodne bodový zisk z testu studijních předpokladů.

V případě další rovnosti bodů o pořadí rozhodne bodový zisk za prospěch z předchozího vzdělávání.

4.        Přiznané uzpůsobení podmínek v průběhu přijímací zkoušky

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami absolvují proces přijímacího řízení podle pravidel uvedených v § 59 až § 64 školského zákona, v platném znění, a navazující vyhlášky  č. 244/2018 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Uchazeč doloží doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC), které je zařazeno do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT, současně s přihláškou. Těmto uchazečům budou přiznána podpůrná opatření na základě doloženého vyjádření (např. prodloužení času konání zkoušky, zvětšení písma).

5.        Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů maximálně 1 třída, 24 uchazečů

Z tohoto počtu budou dvě místa vyčleněna pro odvolací řízení, která budou obsazena podle pořadí v případě, že institut odvolání nebude využit.

6.        Hodnocení uchazečů a oznámení výsledků přijímacího řízení

Ředitel CÍRKEVNÍHO GYMNÁZIA NĚMECKÉHO ŘÁDU ukončí hodnocení uchazečů nejpozději v termínu do do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem.

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí.

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem zveřejní na úřední desce školy, a dále na oficiální webové adrese školy.

Uchazeči, kteří současně s podáním papírové přihlášky podají rovněž přihlášku elektronickou, získají přístup k výsledkům přijímací zkoušky po přihlášení do systému.

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče doručí škola zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, který je uveden v přihlášce ke studiu.

 

II. Konání a nekonání přijímací zkoušky při přijímacím řízení, termíny konání přijímací zkoušky, stanovení jednotných kritérií a předpokládaný počet přijímaných uchazečů při přijímacím řízení pro obor vzdělání 7941K/41 Gymnázium (4letý vzdělávací cyklus, denní forma vzdělávání)

1.     Jednotná přijímací zkouška

V souladu s ustanovením § 60b  školského zákona, v platném znění se jednotná přijímací zkouška skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Termín přijímací zkoušky: 1. termín – 12. dubna 2019, 2. termín – 15. dubna 2019

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena na dny: 1. termín – 13. května 2019, 2. termín – 14. května 2019

Maximální počet získaných bodů v testu:

z českého jazyka a literatury – 50 bodů,

z matematiky – 50 bodů.

Výpočet: (ČJ + M) * 60

Maximální počet bodů 6000 při dosažení bodového zisku Čj 50 bodů, M 50 bodů

Minimální počet bodů 0

2.     Další rozhodná kritéria přijímacího řízení

V souladu s ustanovením § 60 odst. 3 písm. a), § 60 odst. 4 a § 60 odst. 13 školského zákona, v platném znění, jsou pro první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 stanovena následující kritéria:

2.1. Kritérium 1

Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením vysvědčení z předchozího vzdělávání

Uchazeči budou hodnoceni podle výsledků prospěchu:

-          druhého pololetí 8. ročníku základní školy (nebo odpovídajícím ročníku víceletého gymnázia), 

-          prvního pololetí 9. ročníku základní školy (nebo odpovídajícím ročníku víceletého gymnázia).

Maximální počet bodů : +1000 bodů při součtu průměrů 2,0

Minimální počet bodů: 0

Výpočet pro udělení bodů za průměr: (100 – ((p1 + p2)/2 - 1)*100)*10,

kde p1 je průměr ve druhém pololetí 8. ročníku základní školy (nebo odpovídajícím ročníku víceletého gymnázia) a p2 je průměr v prvním pololetí 9. ročníku základní školy (nebo odpovídajícím ročníku víceletého gymnázia). Při součtu průměrů větším než 4,0 včetně se body nepřidělují.

2.2. Kritérium 2

Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti, zájmy uchazeče a podnětné rodinné zázemí

Každé kritérium je bodově ohodnoceno následovně:

•          vítězství nebo významné umístění  (1. – 3. místo)  v soutěžích kategorie A vyhlašovaných MŠMT na úrovni okresního kola  +10 bodů – skutečnost lze doložit pouze kopií diplomu

•          vítězství nebo významné umístění  (1. – 3. místo)  v soutěžích kategorie A vyhlašovaných MŠMT na úrovni krajského kola  +60 bodů – skutečnost lze doložit pouze kopií diplomu

•          vítězství nebo významné umístění  (1. – 5. místo)  v soutěžích kategorie A vyhlašovaných MŠMT na úrovni celostátního kola  +250 bodů – skutečnost lze doložit pouze kopií diplomu

•          vítězství nebo významné umístění  (1. – 3. místo)  v soutěžích kategorie B vyhlašovaných MŠMT na úrovni okresního kola  +5 bodů -– skutečnost lze doložit pouze kopií diplomu

•          vítězství nebo významné umístění  (1. – 3. místo)  v soutěžích kategorie B vyhlašovaných MŠMT na úrovni krajského kola   +25 bodů - skutečnost lze doložit pouze kopií diplomu

•          vítězství nebo významné umístění  (1. – 5. místo)  v soutěžích kategorie B vyhlašovaných MŠMT na úrovni celostátního kola  +200 bodů – skutečnost lze doložit pouze kopií diplomu

•          účast v mezinárodní soutěži, která navazuje na soutěže vyhlašované MŠMT kategorie A a B   +200 bodů – skutečnost lze doložit pouze kopií účastnického listu

•          zařazení do státní reprezentace včetně mládežnických kategorií  +200 bodů – skutečnost lze doložit pouze potvrzením o reprezentaci

•          vítězství nebo významná umístění v jiných vědomostních, uměleckých nebo sportovních či jiných soutěžích na republikové úrovni   +50 bodů – skutečnost lze doložit pouze kopií diplomu

•            uchazeč mimořádně nadaný podle § 17 školského zákona, v platném znění, doloží vyjádření příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC), které je zařazeno do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT, o mimořádném nadání    +1000 bodů

•            uchazeč získá maximálně +1000 prémiových bodů pro celkové hodnocení, pokud prokáže mimořádné předpoklady pro zvládnutí charakteristických kompetencí žáka katolické školy, zejména rodinné zázemí, způsob rodinné výchovy a křesťanské světonázorové orientace - skutečnost lze doložit pouze  doporučením (posudkem, osvědčením) duchovního správce.ly, zejména rodinné zázemí, způsob rodinné výchovy a křesťanské světonázorové orientace. Skutečnost lze doložit pouze  doporučením (posudkem, osvědčením) duchovního správce.

O uznání doloženého výsledku aktivity uchazeče pro jeho hodnocení v přijímacím řízení rozhoduje přijímací komise. Dokládat výsledky aktivit je možné do vydání rozhodnutí.

Přijímací komise je oprávněna v případě pochybností o doložených skutečnostech body nepřidělit.

Maximální počet bodů za kritérium 2 je 3000 bodů, k doloženým bodům nad hranici 3000 přijímací komise nepřihlíží (zákonem daná podmínka váhy jednotné přijímací zkoušky).

 

Výpočet počtu bodů získaných při přijímacím řízení

Výpočtový vzorec

JPZ + V + DS  = celkový počet bodů v rámci přijímacího řízení

Legenda (vysvětlení výpočtového vzorce)

JPZ

Body získané v jednotné přijímací zkoušce

Nejvýše 6000 (viz bod 1.)

V

získané body odpovídající znalostem uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání (viz bod 2.1)

nejvýše 1000 bodů

DS

body získané za další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (viz. bod 2.2.)

nejvýše  bodů 3 000

Nejlepší možný výsledek

6 000 + 1 000 + 3 000 = 10 000 bodů

Nejhorší možný výsledek

0+ 0 + 0 = 0 bodů

 

3.         Přijetí uchazečů

Přijetí uchazečů je podmíněno podpisem smlouvy o vzdělávání mezi CÍRKEVNÍM GYMNÁZIEM NĚMECKÉHO ŘÁDU a zákonným zástupcem nebo zletilým žákem a splněním podmínek vyplývajících z této smlouvy.

Výkony uchazečů budou posuzovány podle počtu získaných bodů.

Uchazeč je přijat, jestliže se umístí v celkovém pořadí uchazečů do skutečného počtu přijímaných uchazečů nebo byl přijatý na základě odvolacího řízení. V případě, že nebude v odvolacím řízení nikdo přijat, budou přijati uchazeči podle dalšího pořadí.

Postup v případě rovnosti bodů

V případě rovnosti bodů o pořadí uchazečů rozhodne bodový zisk za další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

V případě další  rovnosti bodů o pořadí uchazečů rozhodne bodový zisk za prospěch z předchozího vzdělávání.

4.        Přiznané uzpůsobení podmínek v průběhu přijímací zkoušky

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami absolvují  proces přijímacího řízení podle pravidel uvedených v  § 59 až § 64 školského zákona, v platném znění, a navazující vyhlášky  č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Uchazeč doloží doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC), které je zařazeno do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT, současně s přihláškou. Těmto uchazečům budou přiznána podpůrná opatření na základě doloženého vyjádření (např. prodloužení času konání zkoušky, zvětšení písma).

5.        Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů maximálně: 1 třída, 24 uchazečů. 

Z tohoto počtu budou dvě místa vyčleněna pro odvolací řízení, která budou obsazena podle pořadí v případě, že institut odvolání nebude využit.

6.        Hodnocení uchazečů a oznámení výsledků přijímacího řízení

Ředitel CÍRKEVNÍHO GYMNÁZIA NĚMECKÉHO ŘÁDU ukončí hodnocení uchazečů nejpozději v termínu do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem.

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí.

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem zveřejní na úřední desce školy, a dále na oficiální webové adrese školy.

Uchazeči, kteří současně s podáním papírové přihlášky podají rovněž přihlášku elektronickou, získají přístup k výsledkům přijímací zkoušky po přihlášení do systému.

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče doručí škola zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, který je uveden v přihlášce ke studiu.

 

Olomouc 24. ledna 2019        Mgr. Ivan Luger,ředitel CÍRKEVNÍHO GYMNÁZIA NĚMECKÉHO ŘÁDU

přijímací řízení