Nejčastější dotazy

CGNR není státní škola, jak je to tedy se školným?

Na CGNR se školné neplatí! Škola naopak poskytuje tzv. produktový balíček, díky kterému získají žáci prakticky veškeré věci, které by si musely na jiných školách pořizovat! Žákům v rámci balíčku poskytuje mimo jiné zapůjčení učebnic a jazykových cvičebnic, originální školní pořadač s kroužkovou vazbou a volnými listy jako alternativu k sešitům, ale i originální školní sešity, studijní průkaz ISIC, uplatnitelný na další slevy mimo školu, příspěvek na stravné a mnoho dalších výhod. 

Konkrétní podobu „produktových balíčků“ pro školní rok 2020/2021 (pro každý ročník je nabídka jiná) najdete v krátké době na našem webu v sekci Dokumenty

V neposlední řadě pak škola poskytuje všem svým žákům tablet iPad pro využití nejen ve výuce, ale rovněž pro jejich soukromé potřeby.

 

Poskytuje škola úspěšným žákům stipendia?

Škola usiluje o to, aby ti nejlepší žáci byli za svou práci odměněni, a to prostřednictvím stipendií, které poskytuje Nadační fond arcivévody Evžena Habsburského. Více informací najdete ZDE.

 

Je škola nějakým způsobem zaměřená?

Zaměření CGNR je všeobecné, během studia si postupně každý žák individuálně určuje směr, kterým se chce vydat, prostřednictvím výběru z velkého množství seminářů. Pokračovat ve studiu můžete tedy na prakticky na libovolném oboru jakékoli vysoké školy, o čemž svědčí i různorodost zaměření našich absolventů.

 

Když je CGNR církevní školou, znamená to, že je určeno pouze věřícím?

Naš škola poskytuje žákům z věřících rodin veškeré zázemí pro jejich duchovní rozvoj. Těmto žákům i jejich rodičům je k dispozici spirituál školy a školní kaple. 

V ročnících osmiletého gymnázia probíhá jednou týdně výuka předmětu Náboženství a etika, na čtyřletém gymnáziu jsou prvky náboženství obsaženy ve výuce základů společenských věd, kde se vyučuje i křesťanská etika. Důraz je kladen zvláště na morální profil žáků, které chceme v rámci výuky seznámit s kořeny evropské kultury, která z křesťanských tradic vychází. Rozhodně to tedy neznamená, že pro žáky nevěřící jsou u nás dveře zavřené.

 

Tvrdíte o sobě, že oproti ostatním gymnáziím kladete daleko větší důraz na individuální přístup k žákům. Jak se to projevuje?

CGNR má na čtyřletém gymnáziu dvě třídy v každém ročníku, maximálně po 24 žácích, na osmiletém gymnáziu je pak v každém ročníku jedna třída. Takže už celková kapacita školy kolem 280 žáků značí, že jsme škola spíš „rodinného“ typu, kde se mezi sebou všichni znají.

Dalším krokem, kterým jsme chtěli přispět k přátelské atmosféře uvnitř školy, bylo zavedení systému osobního poradenství. Žákům, kteří mají specifické potřeby, tedy například žákům, kteří nezvládají studium na sto procent, žákům uvolňovaným z výuky (především sportovcům) či žákům mimořádně nadaným je přidělen z řad pedagogického sboru osobní poradce, který je kdykoli připraven poskytnout žákům radu či pomoc. Stává se vlastně takovým „strážným andělem“ žáka. 

 

Na CGNR je poměrně ojedinělý způsob zkoušení. Znamená to, že se žáci nemusí učit?

Způsob zkoušení a hodnocení je ojedinělý na úrovni střední školy, ale velmi se blíží způsobu vysokoškolského studia. Cílem našeho gymnázia totiž není svoje žáky nachytat, ale vzdělat. Tomu je přizpůsoben i systém zkoušení. 

Během školního roku píšou žáci pouze písemné testy, jejichž termín je dopředu znám. „Přepadovky“ u nás neexistují. Ústní zkoušení probíhá jednou za půl roku ve zkouškovém období, kdy si žáci vyberou 4 předměty (český a cizí jazyk jsou povinné), ze kterých chtějí být zkoušeni. Je to vlastně taková generálka na maturitu nebo právě zkoušky na vysoké škole. Žáci předem dostanou seznam okruhů otázek, z nichž si pak u zkoušky budou losovat. Nepřipravujeme žáky pouze pro školu, vytváříme z nich samostatné a ctižádostivé osobnosti a připravujeme je do života.

 

Zajišťuje škola i další aktivity nad rámec výuky?

Škola svým žákům nabízí nadstandardní množství sportovních kurzů, mimo standardního lyžařského kurzu v prvních ročnících osmiletého i čtyřletého gymnázia nabízí i další výběrový lyžařský kurz pro ostatní ročníky (teoreticky je tedy možné jet na kurz v každém ročníku), ve druhém ročníku pak nabízí kurz vodácký. Primárně pro osmileté gymnázium je určen výměnný pobyt se školou v německém Nördlingenu, pro výměnu na čtyřletém gymnáziu jsme navázali spolupráci se školou v nizozemském Veenendaalu.

Pro školu rovněž zajišťuje velké množství volnočasových aktivit prostřednictvím kroužků Dům dětí a mládeže Německého řádu, kde se v posledním roce rozšířila především nabídka kroužků zaměřených na cizí jazyky.

Stipendijní řád pro školní rok najdete spolu s žádostí na webu Nadačního fondu arcivévody Evžena Habsburského..

Oficiální dny otevřených dveří proběhnou 27. a 28. listopadu 2019 od 8:30 do 18:00.

U nás máte ale dveře otevřené po celý rok, stačí si domluvit schůzku.

Pište na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo volejte 731 654 587.

 1.       zákonný zástupce nebo zletilý uchazeč vyplní přihlášku elektronicky na stránkách classis.cgnr.cz nejpozději do 2. března 2020 do 15:00 hod. Po odeslání přihlášky mu bude zaslán potvrzovací email s přihlašovacími údaji a zákonný zástupce může sledovat stav přihlášky.  Škola nenese odpovědnost za neúspěšné odeslání přihlašovacích údajů z důvodu špatně uvedené e-mailové adresy, odmítnutí odeslaného e-mailu (spam – nevyžádaná pošta) nebo odmítnutí e-mailu z důvodu přeplněné schránky příjemce. Následně je třeba odevzdat papírovou přihlášku do 2. března 2020 do 15:00 hod., která je potvrzena základní školou, a  potvrzení dalších skutečností v souladu s kritérii přijímacího řízení (např. účast a umístění ve školních soutěžích a olympiádách). V případě odeslání přihlášky poštou je rozhodující datum podání.  Uchazeči obdrží nejméně 14 dnů před konáním přijímací zkoušky pozvánku, kde bude uvedeno evidenční číslo, pod kterým budou vedeni v seznamu přijatých / nepřijatých uchazečů. V případě, že přihláška není ověřena školou, je nutné doložit ověřené kopie vysvědčení.

2.       uchazeč si vyzvedne zápisový lístek na základní škole, popř. krajském úřadě;

3.     svůj úmysl vzdělávat se na CíÍRKEVNÍM GYMNÁZIU NĚMECKÉHO ŘÁDU potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Zápisový lístek musí být podepsán uchazečem i zákonným zástupcem. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou.  V případě, že zápisový lístek neodevzdá uchazeč ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být přijat žákem školy.

4.       zákonný zástupce podepisuje Smlouvu o podmínkách zabezpečení vzdělávání; v případě, že nebude uzavřena uvedená smlouva, má se za to, že uchazeč  na gymnázium nenastoupí. Pokud nebude ve smluvním termínu uhrazena kauce a poplatek za poskytované služby, má se rovněž za to, že uchazeč nenastoupí a místo bude obsazeno náhradníkem. V případech sociální potřebnosti může CíÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM NĚMECKÉHO ŘÁDU poskytnout finanční výpomoc k úhradě výše uvedených položek se stanovením splátkového kalendáře;

5.      žádá-li uchazeč o některé se stipendií, je nutné žádost podat současně s přihláškou. Vzor žádosti lze najít na http://www.nadacearcivevodyevzena.cz

Po doručení rozhodnutí o nepřijetí je možné podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu prostřednictvím ředitele školy.

Vzhledem k současné situaci došlo na základě pokynů MŠMT k úpravě průběhu a kritérií přijímacího řízení na osmileté i čtyřleté studium

Změny oproti původním kritériím jsou ke stažení ZDE (dokument Informace k přijímacím zkouškám 2020).

 

V souladu s ustanovením § 60 až  § 64 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb.  (dále jen „školský zákon“) a vyhlášky 244/2018 Sb, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání,  ředitel CÍRKEVNÍHO GYMNÁZIA NĚMECKÉHO ŘÁDU,

vyhlašuje

první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku střední školy do následujících oborů vzdělání pro školní rok 2020/2021

▪            7941K/81 Gymnázium (8letý vzdělávací cyklus, denní forma vzdělávání)

▪            7941K/41 Gymnázium (4letý vzdělávací cyklus, denní forma vzdělávání)

 

I. Jednotná kritéria přijímání, termíny konání přijímací zkoušky a předpokládaný počet přijímaných uchazečů při přijímacím řízení pro obor vzdělání 7941K/81 Gymnázium (8letý vzdělávací cyklus, denní forma vzdělávání)

 

1.     Jednotná přijímací zkouška

V souladu s ustanovením § 60b školského zákona, v platném znění se jednotná přijímací zkouška skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Termín přijímací zkoušky:

1. termín – 16. dubna 2020

2. termín – 17. dubna 2020

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena na dny:

1. termín – 13. května 2020

2. termín – 14. května 2020

Maximální počet získaných bodů v testu:

z českého jazyka a literatury – 50 bodů,

z matematiky – 50 bodů.

Výpočet: (ČJ + M) * 60

Maximální počet bodů 6000 při dosažení bodového zisku Čj 50 bodů, M 50 bodů

Minimální počet bodů 0

 

2.     Další rozhodná kritéria přijímacího řízení

V souladu s ustanovením § 60 odst. 2 písm. a), § 60 odst. 4  školského zákona, v platném znění, jsou pro první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 stanovena následující kritéria:

 

2.1. Kritérium 1

Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením vysvědčení z předchozího vzdělávání

Uchazeči budou hodnoceni podle výsledků prospěchu:

-          druhého pololetí 4. ročníku základní školy

-          prvního pololetí 5. ročníku základní školy 

Maximální počet bodů : +100 bodů při součtu průměrů 2,0

Minimální počet bodů: 0

Výpočet pro udělení bodů za průměr: (100 – ((p1 + p2)/2 - 1)*100)*1,

kde p1 je průměr ve druhém pololetí 4. ročníku základní školy  a p2 je průměr v prvním pololetí 5. ročníku základní školy. Při součtu průměrů vyšším než 4,0 včetně se body nepřidělují.

 

2.2. Kritérium 2

Hodnocení podle výsledků testu studijních předpokladů

Uchazeč bude hodnocen podle výsledků testu studijních předpokladů připraveného ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Test nehodnotí znalosti uchazeče. Je konstruován k ověření obecných studijních předpokladů uchazečů.

Maximální bodové hodnocení: 3000 bodů

Minimální bodové hodnocení: 0 bodů

Termín uskutečnění testu studijních předpokladů je stanoven na 20. dubna 2020. Náhradní termín je stanoven na 15. května 2020.

 

2.3. Kritérium 3

Další skutečnosti – uchazeč získá maximálně 900 prémiových bodů pro celkové hodnocení, pokud prokáže mimořádné předpoklady pro zvládnutí charakteristických kompetencí žáka katolické školy, např.

a)  rodinné zázemí, způsob rodinné výchovy a křesťanské světonázorové orientace. Skutečnost lze doložit pouze doporučením (posudkem, osvědčením) duchovního správce,

b) účastí a úspěšnými výsledky v zájmových útvarech zaměřených na rozvoj mimořádného nadání, organizovaných vzdělávacími organizacemi zapsanými v rejstříku škol a školských zařízení. Skutečnost lze doložit pouze potvrzením vzdělávací organizace.

O uznání doloženého doporučení a počtu přiznaných bodů podle obsahu doporučení duchovního správce nebo vedoucího zájmového útvaru pro jeho hodnocení v přijímacím řízení rozhoduje přijímací komise.  Dokládat výsledky aktivit je možné do vydání rozhodnutí.

Přijímací komise je oprávněna v případě pochybností o doložených skutečnostech body nepřidělit.

 

Výpočet počtu bodů získaných při přijímacím řízení

Výpočtový vzorec

JPZ + V + TSP + DS = celkový počet bodů v rámci přijímacího řízení

Legenda (vysvětlení výpočtového vzorce)

JPZ Body získané v jednotné přijímací zkoušce Nejvýše 6000 (viz bod 1.)
V získané body odpovídající znalostem uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání (viz bod 2.1)nejvýše 100 bodů
TSP body získané v testu  studijních předpokladů (viz. bod 2.2)nejvýše  3000 bodů
DS body získané za další skutečnosti  (viz. bod 2.3.)nejvýše  900

Nejlepší možný výsledek

6000 + 100 + 3000 + 900 = 10 000

Nejhorší možný výsledek

0+ 0 + 0 + 0 = 0 bodů

 

3.     Přijetí uchazečů

Přijetí uchazečů je podmíněno podpisem smlouvy o vzdělávání mezi Církevním gymnáziem Německého řádu  a zákonným zástupcem nebo zletilým žákem a splněním podmínek vyplývajících z této smlouvy.

Výkony uchazečů budou posuzovány podle počtu získaných bodů.

Uchazeč je přijat, jestliže se umístí v celkovém pořadí uchazečů do skutečného počtu přijímaných uchazečů  a nebo byl přijatý na základě odvolacího řízení. V případě, že nebude v odvolacím řízení nikdo přijat, budou přijati uchazeči podle dalšího pořadí.

 

Postup v případě rovnosti bodů

V případě rovnosti bodů o pořadí uchazečů rozhodne bodový zisk z testu studijních předpokladů.

V případě další rovnosti bodů o pořadí rozhodne bodový zisk za prospěch z předchozího vzdělávání.

 

4.        Přiznané uzpůsobení podmínek v průběhu přijímací zkoušky

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami absolvují proces přijímacího řízení podle pravidel uvedených v § 59 až § 64 školského zákona, v platném znění, a navazující vyhlášky  č. 244/2018 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Uchazeč doloží doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC), které je zařazeno do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT, současně s přihláškou. Těmto uchazečům budou přiznána podpůrná opatření na základě doloženého vyjádření (např. prodloužení času konání zkoušky, zvětšení písma).

 

5.        Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů maximálně             1 třída              18 - 24 uchazečů (do naplnění povolené kapacity školy)

Z tohoto počtu budou dvě místa vyčleněna pro odvolací řízení, která budou obsazena podle pořadí v případě, že institut odvolání nebude využit.

 

6.        Hodnocení uchazečů a oznámení výsledků přijímacího řízení

Ředitel CÍRKEVNÍHO GYMNÁZIA NĚMECKÉHO ŘÁDU ukončí hodnocení uchazečů nejpozději v termínu do do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem.

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí.

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem zveřejní na úřední desce školy, a dále na oficiální webové adrese školy.

Uchazeči, kteří současně s podáním papírové přihlášky podají rovněž přihlášku elektronickou, získají přístup k výsledkům přijímací zkoušky po přihlášení do systému.

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče doručí škola zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, který je uveden v přihlášce ke studiu.

 

 

II. Konání a nekonání přijímací zkoušky při přijímacím řízení, termíny konání přijímací zkoušky, stanovení jednotných kritérií a předpokládaný počet přijímaných uchazečů při přijímacím řízení pro obor vzdělání 7941K/41 Gymnázium (4letý vzdělávací cyklus, denní forma vzdělávání)

 

1.     Jednotná přijímací zkouška

V souladu s ustanovením § 60b  školského zákona, v platném znění se jednotná přijímací zkouška skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

 

Termín přijímací zkoušky:        

1. termín – 14. dubna 2020

2. termín – 15. dubna 2020

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena na dny:

1. termín – 13. května 2020

2. termín – 14. května 2020

Maximální počet získaných bodů v testu:

z českého jazyka a literatury – 50 bodů,

z matematiky – 50 bodů.

Výpočet: (ČJ + M) * 60

Maximální počet bodů 6000 při dosažení bodového zisku Čj 50 bodů, M 50 bodů

Minimální počet bodů 0

 

2.     Další rozhodná kritéria přijímacího řízení

V souladu s ustanovením § 60 odst. 3 písm. a), § 60 odst. 4 a § 60 odst. 13 školského zákona, v platném znění, jsou pro první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 stanovena následující kritéria:

 

2.1. Kritérium 1

Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením vysvědčení z předchozího vzdělávání

Uchazeči budou hodnoceni podle výsledků prospěchu:

-          druhého pololetí 8. ročníku základní školy (nebo odpovídajícím ročníku víceletého gymnázia), 

-          prvního pololetí 9. ročníku základní školy (nebo odpovídajícím ročníku víceletého gymnázia).

Maximální počet bodů : +1000 bodů při součtu průměrů 2,0

Minimální počet bodů: 0

Výpočet pro udělení bodů za průměr: (100 – ((p1 + p2)/2 - 1)*100)*10,

kde p1 je průměr ve druhém pololetí 8. ročníku základní školy (nebo odpovídajícím ročníku víceletého gymnázia) a p2 je průměr v prvním pololetí 9. ročníku základní školy (nebo odpovídajícím ročníku víceletého gymnázia). Při součtu průměrů větším než 4,0 včetně se body nepřidělují.

 

2.2. Kritérium 2

Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti, zájmy uchazeče a podnětné rodinné zázemí

Každé kritérium je bodově ohodnoceno následovně:

•          vítězství nebo významné umístění  (1. – 3. místo)  v soutěžích kategorie A vyhlašovaných MŠMT na úrovni okresního kola  +10 bodů – skutečnost lze doložit pouze kopií diplomu

•          vítězství nebo významné umístění  (1. – 3. místo)  v soutěžích kategorie A vyhlašovaných MŠMT na úrovni krajského kola  +60 bodů – skutečnost lze doložit pouze kopií diplomu

•          vítězství nebo významné umístění  (1. – 5. místo)  v soutěžích kategorie A vyhlašovaných MŠMT na úrovni celostátního kola  +250 bodů – skutečnost lze doložit pouze kopií diplomu

•          vítězství nebo významné umístění  (1. – 3. místo)  v soutěžích kategorie B vyhlašovaných MŠMT na úrovni okresního kola  +5 bodů -– skutečnost lze doložit pouze kopií diplomu

•          vítězství nebo významné umístění  (1. – 3. místo)  v soutěžích kategorie B vyhlašovaných MŠMT na úrovni krajského kola   +25 bodů - skutečnost lze doložit pouze kopií diplomu

•          vítězství nebo významné umístění  (1. – 5. místo)  v soutěžích kategorie B vyhlašovaných MŠMT na úrovni celostátního kola  +200 bodů – skutečnost lze doložit pouze kopií diplomu

•          účast v mezinárodní soutěži, která navazuje na soutěže vyhlašované MŠMT kategorie A a B   +200 bodů – skutečnost lze doložit pouze kopií účastnického listu

•          zařazení do státní reprezentace včetně mládežnických kategorií  +200 bodů – skutečnost lze doložit pouze potvrzením o reprezentaci

•          vítězství nebo významná umístění v jiných vědomostních, uměleckých nebo sportovních či jiných soutěžích na republikové úrovni   +50 bodů – skutečnost lze doložit pouze kopií diplomu

•            uchazeč mimořádně nadaný podle § 17 školského zákona, v platném znění, doloží vyjádření příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC), které je zařazeno do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT, o mimořádném nadání    +500 bodů

•            uchazeč získá maximálně +500 prémiových bodů pro celkové hodnocení, pokud prokáže mimořádné předpoklady pro zvládnutí charakteristických kompetencí žáka katolické školy, zejména rodinné zázemí, způsob rodinné výchovy a křesťanské světonázorové orientace - skutečnost lze doložit pouze  doporučením (posudkem, osvědčením) duchovního správce.

 

Všechny diplomy a potvrzení nesmí být starší dvou let.

O uznání doloženého výsledku aktivity uchazeče pro jeho hodnocení v přijímacím řízení rozhoduje přijímací komise. Dokládat výsledky aktivit je možné do vydání rozhodnutí.

Přijímací komise je oprávněna v případě pochybností o doložených skutečnostech body nepřidělit.

Maximální počet bodů za kritérium 2 je 1 000 bodů, k doloženým bodům nad hranici 1000 přijímací komise nepřihlíží (zákonem daná podmínka váhy jednotné přijímací zkoušky).

 

2.3. Kritérium 3

Hodnocení podle výsledků testu studijních předpokladů

Uchazeč bude hodnocen podle výsledků testu studijních předpokladů připraveného ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Test nehodnotí znalosti uchazeče. Je konstruován k ověření obecných studijních předpokladů uchazečů.

Maximální bodové hodnocení: 2 000 bodů

Minimální bodové hodnocení: 0 bodů

Termín uskutečnění testu studijních předpokladů je stanoven na 16. dubna 2020. Náhradní termín je stanoven na 15. května 2020.

 

Výpočet počtu bodů získaných při přijímacím řízení

Výpočtový vzorec

JPZ + V + DS  + TSP = celkový počet bodů v rámci přijímacího řízení

Legenda (vysvětlení výpočtového vzorce)

JPZ

Body získané v jednotné přijímací zkoušce

Nejvýše 6000 (viz bod 1.)

V

získané body odpovídající znalostem uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání (viz bod 2.1)

nejvýše 1000 bodů

DS

body získané za další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (viz. bod 2.2.)

nejvýše  bodů 1 000

TSP

Body získané v rámci testu studijních předpokladů (viz. bo d 2.3.)

Nejvýše bodů 2 000

Nejlepší možný výsledek

6 000 + 1 000 + 1 000 + 2 000 = 10 000 bodů

Nejhorší možný výsledek

0+ 0 + 0 + 0 = 0 bodů

 

3.         Přijetí uchazečů

Přijetí uchazečů je podmíněno podpisem smlouvy o vzdělávání mezi Církevním gymnáziem Německého řádu a zákonným zástupcem nebo zletilým žákem a splněním podmínek vyplývajících z této smlouvy.

Výkony uchazečů budou posuzovány podle počtu získaných bodů.

Uchazeč je přijat, jestliže se umístí v celkovém pořadí uchazečů do skutečného počtu přijímaných uchazečů  a nebo byl přijatý na základě odvolacího řízení. V případě, že nebude v odvolacím řízení nikdo přijat, budou přijati uchazeči podle dalšího pořadí.

 

Postup v případě rovnosti bodů

V případě rovnosti bodů o pořadí uchazečů rozhodne bodový zisk za další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

V případě další rovnosti bodů o pořadí uchazečů rozhodne bodový zisk za test studijních předpokladů.

 

4.        Přiznané uzpůsobení podmínek v průběhu přijímací zkoušky

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami absolvují proces přijímacího řízení podle pravidel uvedených v  § 59 až § 64 školského zákona, v platném znění, a navazující vyhlášky  č. 244/2018 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Uchazeč doloží doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC), které je zařazeno do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT, současně s přihláškou. Těmto uchazečům budou přiznána podpůrná opatření na základě doloženého vyjádření (např. prodloužení času konání zkoušky, zvětšení písma).

 

5.        Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů maximálně: 1 třída              24 uchazečů

Z tohoto počtu budou dvě místa vyčleněna pro odvolací řízení, která budou obsazena podle pořadí v případě, že institut odvolání nebude využit.

 

6.        Hodnocení uchazečů a oznámení výsledků přijímacího řízení

Ředitel CÍRKEVNÍHO GYMNÁZIA NĚMECKÉHO ŘÁDU ukončí hodnocení uchazečů nejpozději v termínu do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem.

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí.

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem zveřejní na úřední desce školy, a dále na oficiální webové adrese školy.

Uchazeči, kteří současně s podáním papírové přihlášky podají rovněž přihlášku elektronickou, získají přístup k výsledkům přijímací zkoušky po přihlášení do systému.

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče doručí škola zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, který je uveden v přihlášce ke studiu.

 

 

V Olomouci 23. ledna 2020        Mgr. Ivan Luger,ředitel CÍRKEVNÍHO GYMNÁZIA NĚMECKÉHO ŘÁDU